Übersicht der Anlaute (声母 - shēngmǔ)  und Auslaute (韵母 – yùnmǔ) und deren Kombinationen in der Standardsprache

 

 

韵母

a

o

e

ê

-i

er

ai

ei

ao

ou

an

en

ang

eng

ong

韵母

i

ia

iao

ie

iu

ian

in

iang

ing

iong

韵母

u

ua

uo

uai

ui

uan

un

uang

ueng

韵母

ü

üe

üan

ün

 

声母

               

声母

          

声母

         

声母

     

-

a

o

e

ê

 

er

ai

ei

ao

ou

an

en

ang

eng

 

- (y)

yi

ya

yao

ye

you

yan

yin

yang

ying

yong

- (w)

wu

wa

wo

wai

wei

wan

wen

wang

weng

- (y)

yu

yue

yuan

yun

 

b

ba

bo

    

bai

bei

bao

 

ban

ben

bang

beng

 

b

bi

 

biao

bie

 

bian

bin

 

bing

 

b

bu

        

b

     

p

pa

po

    

pai

pei

pao

pou

pan

pen

pang

peng

 

p

pi

 

piao

pie

 

pian

pin

 

ping

 

p

pu

        

p

     

m

ma

mo

me

   

mai

mei

mao

mou

man

men

mang

meng

 

m

mi

 

miao

mie

miu

mian

min

 

ming

 

m

mu

        

m

     

f

fa

fo

     

fei

 

fou

fan

fen

fang

feng

 

f

          

f

fu

        

f

     

d

da

 

de

   

dai

dei

dao

dou

dan

den

dang

deng

dong

d

di

 

diao

die

diu

dian

  

ding

 

d

du

 

duo

 

dui

duan

dun

  

d

     

t

ta

 

te

   

tai

 

tao

tou

tan

 

tang

teng

tong

t

ti

 

tiao

tie

 

tian

  

ting

 

t

tu

 

tuo

 

tui

tuan

tun

  

t

     

n

na

 

ne

   

nai

nei

nao

nou

nan

nen

nang

neng

nong

n

ni

 

niao

nie

niu

nian

nin

niang

ning

 

n

nu

 

nuo

  

nuan

   

n

nüe

   

l

la

 

le

   

lai

lei

lao

lou

lan

 

lang

leng

long

l

li

lia

liao

lie

liu

lian

lin

liang

ling

 

l

lu

 

luo

  

luan

lun

  

l

lüe

   

z

za

 

ze

 

zi

 

zai

zei

zao

zou

zan

zen

zang

zeng

zong

z

          

z

zu

 

zuo

 

zui

zuan

zun

  

z

     

c

ca

 

ce

 

ci

 

cai

 

cao

cou

can

cen

cang

ceng

cong

c

          

c

cu

 

cuo

 

cui

cuan

cun

  

c

     

s

sa

 

se

 

si

 

sai

 

sao

sou

san

sen

sang

seng

song

s

          

s

su

 

suo

 

sui

suan

sun

  

s

     

zh

zha

 

zhe

 

zhi

 

zhai

zhei

zhao

zhou

zhan

zhen

zhang

zheng

zhong

zh

          

zh

zhu

zhua

zhuo

zhuai

zhui

zhuan

zhun

zhuang

 

zh

     

ch

cha

 

che

 

chi

 

chai

 

chao

chou

chan

chen

chang

cheng

chong

ch

          

ch

chu

chua

chuo

chuai

chui

chuan

chun

chuang

 

ch

     

sh

sha

 

she

 

shi

 

shai

shei

shao

shou

shan

shen

shang

sheng

 

sh

          

sh

shu

shua

shuo

shuai

shui

shuan

shun

shuang

 

sh

     

r

  

re

 

ri

   

rao

rou

ran

ren

rang

reng

rong

r

          

r

ru

rua

ruo

 

rui

ruan

run

  

r

     

j

               

j

ji

jia

jiao

jie

jiu

jian

jin

jiang

jing

jiong

j

         

j

ju

jue

juan

jun

 

q

               

q

qi

qia

qiao

qie

qiu

qian

qin

qiang

qing

qiong

q

         

q

qu

nque

quan

qun

 

x

               

x

xi

xia

xiao

xie

xiu

xian

xin

xiang

xing

xiong

x

         

x

xu

xue

xuan

xun

 

g

ga

 

ge

   

gai

gei

gao

gou

gan

gen

gang

geng

gong

g

          

g

gu

gua

guo

guai

gui

guan

gun

guang

 

g

     

k

ka

 

ke

   

kai

kei

kao

kou

kan

ken

kang

keng

kong

k

          

k

ku

kua

kuo

kuai

kui

kuan

kun

kuang

 

k

     

h

ha

 

he

   

hai

hei

hao

hou

han

hen

hang

heng

hong

h

          

h

hu

hua

huo

huai

hui

huan

hun

huang

 

h

     
                                           
  

XX

 - Kombinationen beim Buchstabieren der Anlaute