Chinesisch 中文 zhōng wén
Login Name:  Passwort:  
Home - 首页 - shǒu yè Suche - 检索 - jiǎnsuǒ Üben - 练习 - liàn xí Sonstiges - 更深 - gēng shēn Kontakt - 联系我 - liánxì wǒ Alte Seite
Zahl und Hand - 数和手 - shù hé shǒu
一 (yī) eins (yī) (yi1) eins
一 (yī) eins 一 (yī) sechs (liù) (liu4) sechs
六 (liù) sechs
一 (yī) zwei (èr) (er4) zwei
二 (èr) zwei 一 (yī) sieben (qī) (qi1) sieben
七 (qī) sieben
一 (yī) drei (sān) (san1) drei
三 (sān) drei 一 (yī) acht (bā) (ba1) acht
八 (bā) acht
一 (yī) vier (sì) (si4) vier
四 (sì) vier 一 (yī) neun (jiǔ) (jiu3) neun
九 (jiǔ) neun
一 (yī) fünf (wǔ) (wu3) fünf
五 (wǔ) fünf 一 (yī) zehn (shí) (shi2) zehn
十 (shí) zehn
0<= Zahl - 数 - shù <= 999

10 - (一)十 - (yī)shí - Zehn

100 - (一)百 - (yī)bǎi - (Ein-)Hundert

1.000 - (一)千
(一)仟
- (yī)qiān - (Ein-)Tausend

10.000 - (一)万 - (yī)wàn - Zehntausend

100.000
10•10.000
- (数)十万 - (shù)shíwàn - (Ein-)Hunderttausend

1.000.000
100•10.000
- (一)百万 - (yī)bǎiwàn - eine Million

10.000.000
1000•10.000
- (一)千万
(一)仟万
- (yī)qiānwàn - zehn Million

100.000.000 - (一)亿 - (yī)yì - (ein-)hundert Million

1.000.000.000
10•100.000.000
- (一)十亿 - (yī)shíyì - eine Milliarde

.Besucher