Chinesisch 中文 zhōng wén
Login Name:  Passwort:  
Home - 首页 - shǒu yè Suche - 检索 - jiǎnsuǒ Üben - 练习 - liàn xí Sonstiges - 更深 - gēng shēn Kontakt - 联系我 - liánxì wǒ Alte Seite
PSE - 元素週期表
元素 週期 (http://zh.wikipedia.org/zh/元素周期表 ) maximieren - 扩大 - kuò dà
yuánsù zhōuqī biǎo

元素周期表 Periodensystem der Elemente (PSE)

Element-Periode-Tabelle
族→

Gruppe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 电子层
diànzǐ
céng
Elektronen-
schale
族电子数

diànzǐ
shù
Elektronen-
anzahl-
gruppen
周期
zhōuqī
Periode

I
A
VIII
A
1 1
H

qīng
2
He

hài

K

2
II
A
III
A
IV
A
V
A
VI
A
VII
A
2 3
Li

4
Be

5
B

péng
6
C

tàn
7
N

dàn
8
O

yǎng
9
F

10
Ne

nǎi
L
K
8
2
3 11
Na

12
Mg

měi
13
Al

14
Si

gui1
15
P

lín
16
S

liú
17
Cl

18
Ar
M
L
K8
8
2
III
B
IV
B
V
B
VI
B
VII
B
VIII
B
I
B
II
B
4 19
K

jiǎ
20
Ca

gài
21
Sc

kàng
22
Ti

tài
23
V

fán
24
Cr

25
Mn

měng
26
Fe

tiě
27
Co

28
Ni

niè
29
Cu

tóng
30
Zn

xīn
31
Ga

jiā
32
Ge

zhě
33
As

shēn
34
Se

35
Br

xiù
36
KrN
M
L
K


8
18
8
2
5 37
Rb

38
Sr

39
Y

40
Zr

gào
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe

O
N
M
L
K

8
18
18
8
2
6 55
Cs
56
Ba
57-
71
镧系
lán xì
72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
P
O
N
M
L
K
8
18
32
18
8
2
7 87
Fr
88
Ra
89-
103
锕系
ā xì
104
Rf
钅卢
105
Db
钅杜
106
Sg
钅喜
107
Bh
钅波
108
Hs
钅黑
109
Mt
钅麦
110
Ds
111
Rg
112
Cn

113
Uut
 
114
Uuq
 
115
Uup
 
116
Uuh
 
117
Uus
 
118
Uuo
 

 
镧系元素
lán xì yuánsù
Lanthanoide
57
La

lán
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
锕系元素
ā xì yuánsù
Actinoide
89
Ac

ā
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr

碱金属
jiǎn jīnshǔ
Alkalimetall
碱土金属
jiǎn tǔ jīnshǔ
Erdalkalimetall
镧系元素
lán xì yuánsù
Lanthanoide
锕系元素
ā xì yuánsù
Actinoide
过渡金属
guòdù jīnshǔ
Übergangselemente
(Nebengruppenelemente)
主族金属
zhǔ zú jīnshǔ
Metall
类金属
lèi jīnshǔ
Halbmetall
非金属
fēi jīnshǔ
Nichtmetall
卤素
lǔ sù
Halogen
稀有氣體
xīyǒu qìtǐ
Edelgas
.Besucher